• نعمت نقدى و تقى دریابى جزو اولین خبرنگارانى هستند که در حکومت جدید #افغانستان، مورد ضرب و شتم قرار گرفتن، شرایطشون شرایط خوبى نبود. غم بزرگى تو دلشون بود و ترس از آینده کارى …