• کاش شب‌ها زودتر بلند شوند و روزها کوتاه. نسیم خنک به مرور سرد شود. ازین انبساط به انقباض برود. فصل کز کردن برسد. موسم رخوت و چمباتمه زدن؛
    می‌رسد، می‌رود و از نو می‌رسد.
    عمر ماست که در این انقباض و انبساط، بلند و کوتاهی شبانه روز، به سر می‌رسد.