• با طرح اخیر مجلس مبنی بر آزادسازی #واردات_خودرو خودروهای خارجی در صف فروش قرار گرفتن اما مسعود نبی‌زاده، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو بابل گفته: خودروهای خارجی مشتری ندارد.