• علی اصغر سیدآبادی   aliseidabadi@

    1400/06/19 ساعت 16:44

    اگر نامه‌ی امثال ایشان و مخالفت‌های دوستانشان و‌فشارهای پیدا و پنهان نبود، این اتفاق می‌توانست از فروردین و اردیبهشت بیافتد، یعنی پنج ماه زودتر، پنج‌ ماه با مرگ و مصیبت کمتر برای مردم.