• سردرگمی همان حالتی‌ست که بجای تامل، از هراس گم شدن به این‌سو می‌دوی و آن‌سو، چنگ می‌زنی به هرچه وهم رهایی دارد، می‌چرخی، گیج می‌خوری و فریاد، حرف، حرف می‌زنی هی. سردرگمی، منجر به گمگشتگی‌ست چنین.
    بنشین، دهان ببند، نگاه کن، در خود فرو برو و جای دست‌وپا زدن، تامل کن. همین.