• آقاى رئیسى، محدودیت‌های تردد شبانه را کى لغو میکنید؟
    مگه این طرح چقدر روى آمار تاثیر داشته؟
    ستاد چه اصراری براى اجرای یک تصمیم اشتباه داره؟
    @raisi_com