• #رشتو دریاره ساخت ۱ میلیون مسکن
    ساخت ۴ م مسکن در ۴ سال یعنی تبدیل شدن ایران به یک کارگاه #مسکن سازی .
    امروز یکی از دوستام خیلی جدی پرسید «چه تضمینی وجود داره حتی اگر این میزان از مسکن هم ساخته نشه بعد ۴ سال ادعا کنن که ساخته شده»/۱