• علی اصغر سیدآبادی   aliseidabadi@

    1400/06/18 ساعت 23:09

    به رسمیت شناختن طالبان و شرکت در مراسمشان ننگی است که هرگز پاک نخواهد شد. خود را در رسوایی‌های این گروه بدسابقه، تروریست، زن‌ و فرهنگ و هنر و زیبایی‌ستیز و سیاه‌کار شریک نکنید!
    #DoNotRecognizeTaliban