• اما مخاطرات زیادی پیش‌روی این طرح قرار داره؛ تداوم کسری بودجه، ناترازی بیشتر بانک‌ها، انفجار تورم و در نهایت تکرار چرخه‌ی سرکوب قیمت‌ها برای کاهش دادن هزینه‌ها و مقابله با رشد قیمت‌ها