• جواد ظریف   JZarif@

    1400/06/18 ساعت 14:52

    بار دگر افغانستان شاهد یک فاجعه راهبردی است.

    هیچ قدرت داخلی یا خارجی نتوانسته با زور بر این ملت غیور چیره شود. سه ابرقدرت این روش را آزمودند و با ذلت شکست خوردند. فرجام هر مدعی حکومت زورمحور جز این نخواهد بود.

    زمان آن است تا باز ورق برنگشته، فراگیری و مشارکت جمعی پذیرفته شود.