• نسخۀ صوتی:آیا حرف‌زدن از رازهای شرم‌آور زندگی‌ فایده‌ای برایمان دارد؟
    - هر خانواده مسائل خودش را دارد. از تنش‌های گذرا تا آسیب‌های بزرگ. با این رازها چه باید کرد؟
    (کارن ولگاردا، ایان)
    http://tarjomaan.com/sound/۱۰۳۵۴/