• مریم محمد خانی   Maryamim1@

    1400/06/18 ساعت 11:56

    تبدیل کردن پروسه‌ی مهاجرت به یک حماسه، به «می‌ریم چون چاره‌ای نیست و آه از ریشه‌هامون که جا می‌مونه» تصمیم یک عالم آدم رو یک کاسه می‌کنه و ازشون قهرمان ازخودگذشته می‌سازه‌. زمین وسیعه و عمر آدمی محدود‌. هر آدمی دلیلی این تصمیم رو می‌گیره، همه که با یک هدف و شرایط مساوی نمی‌رن.