• مرکز ماهر   ir_cert@

    1400/06/18 ساعت 10:38

    هشدار در خصوص آسیب‌پذیری موجود در روترهای NETGEAR در https://cert.ir/news/entry/۱۳۲۶۹… آورده شده است.