• امیر مسروری   masrouriamir@

    1400/06/18 ساعت 22:54

    بیش از ده سال است درجهان اسلام می‌نویسم و کارم به عنوان یکی از اولین مراکز تخصصی خصوصی مطالعات جهان اسلام ادامه دادیم. میز افغانستان داریم و حداقل ۶ افغانستانی و کارشناس موضوعی داریم. با این حال جرات ندارم در مورد افغانستان اینقدر راحت نظر بدهم! تون وقت همه کارشناس تخصصی