• محمدرضا نوروزپور   noroozpour@

    1400/06/18 ساعت 15:43

    رفقا را یک یک از دست می‌دهیم. خدایا حلقه دوستان ما چندان فراخ نیست. درست است که در کف شیر نر خونخواره‌ای، جز به تسلیم و رضا نی چاره‌ای، اما به رحمت بی منتهایت که سابق بر غضبت هست، روا مدار حلقه یاران ما تنگ‌تر از این شود. یاد ده ما را سخن‌های دقیق، تا ترا رحم آورد آن ای رفیق!