• در هر نقطه دیگری از جهان، آنچه بخش داوطلب جامعه، تنظیم و تدوین میکند و ارائه میدهد، از آنجا که فارغ از سوگیری‌های صنفی و سیاسی است و خیر و منفعت عمومی را مطالبه می‌کند، بسیار ارزشمند شمرده میشود و مورد توجه قرار می‌گیرد
    آقای رئیس جمهور
    این ۱۵ شاخص، معیار مطالبه‌گری ما خواهد بود/۳