• بخش هایی از صحبت‌های دیشب در برنامه‌ی گفتگوی ویژه خبری با موضوع «طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»