• هر که با بدان نشیند اگر نیز طبیعت ایشان درو اثر نکند به طریقت ایشان متهم گردد و گر به خراباتی رود به نماز کردن،منسوب شود به خمر خوردن.

    طلب کردم ز دانایی یکی پند
    مرا فرمود با نادان مپیوند

    #گلستان
    #سعدی