• بخشی از این حرف به بی اعتمادی و اشتباه‌های پیشین سیاست‌گذارها بر می‌گرده اما بخش مهم اون به عدم تقارن اطلاعات در بازار مسکن بر‌می‌گرده.
    مثلا هنوز داده قابل اتکایی وجود نداره که نشون بده چه تعداد #مسکن_مهر و در چه زمانی ساخته شده.یا تکلیف خانه‌های خالی همچنان معلوم نشده./۲