• من کرمانی‌ها رو خیلی دوست دارم به ویژه تاریخ این شهر رو. حامد خان برای این برنامه به من این طور توضیح داده: پژوهشی در ادبیات داستانی استان کرمانه که در جلد اول به بررسی سبک و کتاب‌های داستانی بلقیس سلیمانی، رضا زنگی آبادی و علی اکبرکرمانی‌نژاد پرداخته شده.