• #برنج ایرانی آن قدر گران شده که تقاضای زیادی برای مصرف آن چندان وجود ندارد. به همین دلیل قرار است یا وارد تالار بورس شود یا #صادرات آن آزاد شود.
    علی شفاهی، مشاور انجمن برنج گفته: با وجود افزایش قیمت برنج ایرانی و خارجی واردات برنج شکسته با قیمت مناسب مطرح است.