• امیرحسین ثابتی   sabeti_twt@

    1400/06/17 ساعت 17:24

    قضاوتی درباره اینکه طالبان عوض شده یا نه ندارم، این را تاریخ مشخص میکند اما وقتی اصلاحطلبان از استکبارستیزی وضدیت با سرمایه داری به سازش با امریکا و حمایت از سرمایه داری میرسند، آیا امکان تغییر طالبان وجود ندارد؟
    آنها که دهه۶۰ پونز به سر بدحجابها میزدند، چطور مخالف اصل حجاب شدند؟