• ناب‌ترین موقعیت در حیات انسان لحظه‌ای‌ست که حس «عجز» می‌کند و آن را پشت توجیاتش پنهان نمی‌کند. عجزش را تماشا می‌کند، در خود فرو می‌رود و از او انسان دیگری می‌سازد.
    و اگر عاجز چنان شود که عین‌القضات گفت، می‌شود «آنگاه که حق بر سریرت‌ها آشکار شود دیگر نه جای بیم است و نه جای امید»