• محمد علی ابطحی   abtahi_m@

    1400/06/17 ساعت 14:08

    دارم فکر میکنم تفکر حکومت عوض شده یا تفکر طالبان.
    آن بار تا مرز جنگ پیش رفتند. این بار قربان صدقه هم می‌روند.