• دفتر هیئت دولت   cabinetofficeir@

    1400/06/17 ساعت 10:34

    در نخستین جلسه اصلی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست در دولت سیزدهم، وزرای راه و شهرسازی و نیرو از سوی اعضای کمیسیون به ترتیب به عنوان رئیس و نایب رئیس کمیسیون انتخاب شدند.