• دقیقا «همه چیز» شده مصداق دعوای استادیومی؛
    این شدت بلاهت مواجهه با موضوعات پیچیده و تقلیل و ساده‌سازیش به بگومگوهای مهدکودکی، ثمر چه فرهنگ و تربیتی در جامعه ایران است؟