• امیرحسین ثابتی   sabeti_twt@

  1400/06/17 ساعت 11:41

  تا دیروز میگفتند «نه غزه نه لبنان» تا سیاست کمک به کشورهای دیگر را نفی کنند.
  امروز میگویند چرا ایران در افغانستان دخالت نمیکند؟
  پس قبول کردید که حرفتان درباره بی خیالی نسبت به بقیه کشورها غلط بود؟
  قبول کردید که باید به دیگران کمک کرد؟

  نگران نباشید! جمهوری اسلامی کارش را بلد است.