• علی پیرحسین‌ لو   1alpr@

    1400/06/17 ساعت 13:10

    شاید کسی بگوید چه حوصله‌ای داری و اگر کسی می‌خواست این کارها را بکند که منتظر حرف تو نبود. ولی خب؛ کار ما گفتن است و تلاش کردن.
    یادداشت امروزم در روزنامه ایران ماحصل تجربه و مطالعات این چهارساله در شهرداری است؛ حاوی پانزده پیشنهاد موثر و عملی و غیرسیاسی:

    http://pana.ir/news/۱۲۱۳۲۹۰