• مرکز مطالعات خلیج فارس   persiangulfpgsc@

    1400/06/17 ساعت 13:10

    دیگر زنان امروز افغانستان را نمی‌توان خانه نشین کرد و وظیفه آنها را ریسندگی و آشپزی تعیین کرد. تصویری از یک #طالب در حال نشانه گیری زنان عدالتخواه.