• مرکز مطالعات خلیج فارس   persiangulfpgsc@

    1400/06/17 ساعت 13:03

    و آمارها همچنین افزایش بی سابقه آوارگان داخل افغانستان را در سال‌های اخیر ثبت کرده‌اند. ضمن اینکه در زمان تسلط طالبان ، هزاران افغان به سرعت از کشور خود فرار کردند.

    #افغانستان