• ابراهیم علیزاده   ebializade@

    1400/06/17 ساعت 11:23

    در سال ۵۴ متوسط عمر مفید یک ساختمان در ایران و کشورهای توسعه‌‌یافته ۲۷ سال بود. در حال حاضر، این نرخ برای ایران همچنان ۲۷ سال است، ولی در کشورهای پیشرفته به ۱۰۰ سال رسیده و این اتفاق به معنی هدررفت منابع کشور ما است./رئیس سازمان ملی استاندارد (فارس)
    #سرمایه