• #مطالبه | سالی یک میلیون مسکن؛ شدنی و ممکن

    مسکن محرک و پیشران ۱۳۰ صنعت دیگر است.

    تسهیلات بخش مسکن لازم است و [با تجربیات گذشته] بازپرداخت آن نیز توسط مردم به خوبی پیش رفت.