• مرکز مطالعات خلیج فارس   persiangulfpgsc@

    1400/06/17 ساعت 13:10

    پاسخ فراگیر مردم افغانستان به فراخوان احمد مسعود برای تظاهرات علیه دیکتاتوری طایفه‌ای و ملاشمول #طالبان نشان داد طالبان زیر پرچم مذهبی نمی‌تواند کسب مشروعیت کند و فاقد مقبولیت عمومی است. گلوله پاسخ اعتراض مشروع نیست.