• دفتر هیئت دولت   cabinetofficeir@

    1400/06/17 ساعت 11:58

    نظر به تصمیم سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مبنی بر فروش زمینی واقع در شهر تهران به منظور تامین منابع مالی لازم جهت خروج زندان‌ها از داخل شهرها، وزارت دادگستری درخواست صدور مجوز مربوط را به هیئت دولت ارائه نموده است.