• محمد علی ابطحی   abtahi_m@

    1400/06/17 ساعت 19:53

    به دفاع از احمد مسعود و پنجشیر نباید وارد جنگ شد. جنگ جز برای دفاع از مرزهای کشور جایز نیست.ولی آنها را نباید تنها گذاشت.
    لشکرسایبری مطلب را بخوانند بعدکامنت‌های یک شکل بفرستند.
    میدانندامیرالمومنین در افغانستان تقابل با اصل ولات فقیه است؟
    خیلی برای دفاع از طالبان هول نشوند