• پنجم: روانشناسی حمله‌هایی که این روزها به بهانه عدم پشتیبانی محورمقاومت از احمد مسعود مطرح می‌شود نشان می‌دهد که ناخوداگاه دشمنان این محور به قدرت مهم اثرگذاری/سیاست‌ورزیش در منطقه معترفند حتی اگر خودآگاهشان این را کتمان کند و این امر، پیروزی مهمی در اثبات قدرت محورمقاومت است.