• تقاضای #مهاجرت پرستاران ایرانی ٦ برابر شد. یوسف رحیمی، عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری گفته: برای تربیت هر #پرستار یک میلیارد هزینه می‌شود!
    منبع: باشگاه خبرنگاران