• سعید صدرائیان   saeed_sadraeian@

    1400/06/16 ساعت 21:00

    حجاب این هنرمندهایی که خبر ۲۰:۳۰ برای تبلیغ واکسن نشان داد، اگر اشکال نداره، چرا در شرایط عادی، سریال‌ها و برنامه‌ها پخش نمی‌شه و سانسورهای سخت دارید، اگر اشکال داره، چرا تو خبر پخش می‌کنید؟