• سعید صدرائیان   saeed_sadraeian@

    1400/06/16 ساعت 22:43

    نه کابل نه پنجشیر جانم فدای رامشیر
    نه کابل نه پنجشیر جانم فدای بردسیر
    نه بامیان نه کنداز جانم فدای شیراز

    اگر احیانا ایران اعلام کرد از مقاومت در افغانستان دفاع می‌کنه این شعارها به دردتون می‌خوره، چه‌گوارا پلاستیکی‌ها