• فردا ۱۵ درصد از سهام #کیمیاتک هم با محدوده قیمتی ۱۸۸۲ تا ۲۳۰۰ تومان با محدودیت ۱۰۰ سهم به ازای هر کد حقیقی و حقوقی عرضه می‌شود. حداکثر مبلغ مورد نیاز جهت شرکت در این عرضه اولیه ۲۳۰هزار تومن هست که با توجه به تعداد مشارکت کننده‌ها تعداد سهام به شرکت کننده‌ها کمتر خواهد بود/۱