• فقط پدرم روزهای جمعه به ما یادآوری می‌کرد که آینه هر کس دست خودش است، به شرط اینکه به تحصیل و خودسازی روی بیاورد.
    {بخشی از کتاب دختران ایران، ناگفته‌های تاریخ به روایت ستاره فرمانفرماییان}