• #نوآوران_امین بر اساس ارزشگذاری با رویکرد بازاری مجموع ارزش کل فجهان رو ۲۲۴۵۰ میلیارد تومان و ارزش هر سهم رو ۵۶۱۳ ریال و با رویکرد سود (FCFE) ارزش کل شرکت رو ۲۲۳۰۲ میلیارد تومان و ارزش هر سهم غیر کنترلی رو ۵۵۷۶ ریال برآورده کرده. قیمت هایی که از سقف قیمت عرضه اولیه بیشترند.