• ششم: ورود محورمقاومت به افغانستان و حمایت از مسعود بدون براورد منطقه، بدون نگاه استراژیک و بدون سنجش طرفین این جنگ و بازیگردانانش، ساده‌لوحی‌ست.
    تهییج در امر نظامی جای ندارد و باید دید در ادامه روند اتفاقات افغانستان، محورمقاومت چه سیاستی را در قبال اتفاقات افغانستان اتخاذ می‌کند