• فردا دو عرضه اولیه اتفاق می‌افته و بخشی از فشار فروش امروز به تمایل به مشارکت در عرضه‌های فردا بر می‌گرده. اما این عرضه‌ها چی هستند و آیا ارزنده‌اند؟ /۱