• علی اصغر سیدآبادی   aliseidabadi@

    1400/06/16 ساعت 00:04

    فرصت برای مردم افغانستان اندک است و برای ایران حتی کم‌تر تا کمی جلوتر را ببینیم، فقط کمی جلوتر از نوک دماغمان را که طالبان حکومت یکدست تشکیل داده است و همسایه‌ی ماست و دنبال نزاع مذهبی با پول پدران و برادرانش.