• مهدی قاسمی   MHGhasemi@

    1400/06/16 ساعت 22:13

    خدا رو شکر اون کسی که دوربین علی دستش بود، علی رو پیدا کرد و باهاش حرف زده و قرار شد فردا دوربین رو بهش برسونه.