• محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

    1400/06/16 ساعت 12:04

    دنیای اسلام شاهدیکی ازفجیعترین وقایع است.مسلمانان درافغانستان بنام دین همدگررامیکشند.مردم پنجشیرتوسط ارتش جمهوری اسلامی پاکستان قتل عام میشوند.دههاهزارزن و‌کودک آواره کشورها و بیابانها.چرامراجع دینی و دول اسلامی ساکت نشسته.انسانهاتاکی بایدفدای قدرت حاکمان شوند؟این چه اسلامی است؟!