• در گزارش ارزشگذاری رسمی شرکت آریان کیمیا تک (از شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ گلرنگ) به روش (FCFE) ارزش کل شرکت برابر با ۴۵۱۱ میلیارد تومان و ارزش هر سهم شرکت برابر با ۳،۰۰۸ تومان برآورد شده. قیمتی که با حداکثر قیمت عرضه اختلافی ۳۴ درصدی داره