• مریم محمد خانی   Maryamim1@

    1400/06/16 ساعت 15:24

    یک جوک هست چند ماهه مدام برای خودم تعریف می‌کنم و مثل روز اول می‌خندم. همه‌ش توی مغزم بازپخش می‌شه‌. الان سرکارم، نشستم پشت میز و یک جوری خنده‌م گرفته که دارم می‌لرزم. باز خدا رو شکر ماسک دارم.