• نادانی یعنی اینکه ندانی افغانستان را آمریکا در قطر تقدیم طالبان کرد، قطر و ترکیه پشتیبان مالی و لجستیکی طالب شدند و پاکستان پشتیبان نظامی و اطلاعاتی بود ولی بنشینی در توییتر علیه کشور خودت توییت بزنی و در کلاب هاوس اظهار فضل کنی